Leveringsvoorwaarden

Velapet - DryBed

Leverings en betalingsvoorwaarden

1. Verzending en levering

Bij een bestelling van minder dan € 100,00 exclusief btw komen de vrachtkosten voor rekening de koper.
Boven € 100,00 exclusief btw zijn de vrachtkosten voor rekening van VELAPET, tenzij anders is overeengekomen.
De verzendkosten voor bestellingen welke met brievenpost verstuurd kunnen worden bedragen € 3,00 exclusief btw. Voor pakketten, met een maximaal gewicht van 25 kg, bedragen de verzendkosten € 6,90 exclusief btw per pakket.

2. Offertes

Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk het tegendeel is vermeld. Wordt een bestelling gedaan, zonder dat in de bestelling een prijs wordt genoemd, dan wordt deze onafhankelijk van vroeger gemaakte offertes of vroeger berekende prijzen, tegen de op de dag van bestelling geldende prijzen uitgevoerd.

3. Accepteren van orders

Tenzij VELAPET uiterlijk op de achtste dag, nadat de bestelling is gedaan, schriftelijk aan de koper bericht dat hij diens order niet of slechts onder bepaalde voorwaarden accepteert, wordt VELAPET geacht de order te hebben geaccepteerd.

4. Annulering van de overeenkomst

Annulering van de order is niet toegestaan, tenzij zulks op grond van de wet zou kunnen worden gevorderd of voor zover hierin door de bepalingen van deze voorwaarden zou worden voorzien.
Overeenkomsten worden geacht te zijn uitgevoerd door VELAPET, indien en zodra de bestelde goederen aan de koper ter aflevering zijn aangeboden. VELAPET heeft het recht alle lopende contracten te annuleren of slechts te leveren tegen contante betalingen, in geval de koper in gebreke blijft zijn verplichtingen jegens de verkoper na te komen.
Indien VELAPET de bestelde goederen niet tijdig aflevert, is de koper verplicht VELAPET een additionele termijn van 4 weken toe te staan, binnen welke tijdsruimte hij alsnog de goederen kan leveren. Deze additionele leveringstermijn wordt geacht te zijn ingegaan op de dag, dat de schriftelijke sommatie van de koper (die aangetekend moet zijn verzonden) ten kantore van VELAPET wordt ontvangen.

5. Reclames

Reclames, waaronder worden verstaan alle grieven wegens hoedangheid van een leverantie, kunnen uitsluitend binnen acht dagen na leveringsdatum worden ingediend en alleen indien de goederen zich nog bevinden in de staat, waarin zij zijn geleverd. Geringe, in de handel gebruikelijke of technisch niet te vermijden afwijkingen en verschillen in kwaliteit, kleur, maat of afwerking kunnen geen grond voor reclames opleveren.

In geval van een door VELAPET geaccepteerde reclame mag VELAPET andermaal leveren overeenkomstig de order.
Het bovenstaande geldt niet ten aanzien van reclames wegens garanties en verborgen gebreken.

6. Overmacht

VELAPET, die door overmacht belemmerd wordt in de uitvoering der overeenkomst, heeft het recht zich onder kennisgeving hiervan aan de wederpartij bij aangetekend schrijven, binnen 5 dagen na het ontstaan der overmacht ontslagen te rekenen van de verdere uitvoering der overeenkomst.
Onder overmacht wordt hier verstaan elke onvoorziene omstandigheid, ten gevolge waarvan de normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijze niet door de koper kan worden verlangd. Derhalve zal o.a. als overmacht kunnen gelden: brand, staking en uitsluiting, machinedefect of maatregelen van enige regering, welke de uitvoering van de overeenkomst in ernstige mate beïnvloeden.

7. Schadevergoeding

VELAPET is nimmer tot enige andere schadevergoeding gehouden dan in deze voorwaarden uitdrukkelijk is neergelegd en met name ook niet tot het vergoeden van directe of indirecte schade, waaronder begrepen schaden van derde, winstderving etc.

8. Opschorting betalingsverplichting

De koper kan zijn betalingsverplichting slechts dan opschorten indien hij, na het schriftelijk indienen van een reclame als bedoeld in artikel vier, binnen acht dagen na het definitief afwijzen der reclame door VELAPET per aangetekende brief, het geschil aanhangig maakt bij de bevoegde rechter. In alle overige gevallen laat het indienen van reclames de verplichting van de koper tot tijdige betaling onverlet.

9. Betaling

Koper doet uitdrukkelijk afstand van zijn recht op compensatie van enige tegenvordering zijnerzijds. Betaling dient plaats te vinden à contant, per bank of binnen veertien dagen na levering. Bestellingen via de webshop dienen ten alle tijden vooraf betaald te worden door middel van bankoverschrijving. Via de website ontvangt u een bevestigingsmail met het totaalbedrag inclusief eventuele verzendkosten. Na ontvangst van deze e-mail kunt u nog altijd uw bestelling annuleren. Bij betaling na veertien dagen na faktuurdatum is elk recht op korting vervallen, terwijl het faktuurbedrag bij betaling na dertig dagen na faktuurdatum wordt verhoogd met een rente van 1% per maand of een gedeelte daarvan.

10. Eigendomsvoorbehoud

Alle geleverde en niet doorverkochte goederen blijven het eigendom van VELAPET tot de koopprijs volledig is betaald. Koper is niet gerechtigd onbetaalde goederen aan derden in pand te geven of als zekerheid, in de ruimste zin, tegenover derden, in geval van niet tijdige betaling, gehouden de nog niet doorverkochte goederen op eerste aanmaning van VELAPET aan deze terug te geven. Bij doorverkoop wordt VELAPET rechthebbende op de koopprijs der goederen, terwijl koper op eerste aanmaning van VELAPET zich verplicht zijn medewerking te verlenen aan een akte van cessie, waarbij koper zijn vorderingen op zijn afnemer cedeert aan VELAPET en wel tot het verdrag van de door koper aan VELAPET verschuldigde koopprijs.